Język angielski

MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU “NIEZAPOMINAJKA” W ROKU SZKOLNYM 2019/20

W bieżącym roku szkolnym nauka języka angielskiego będzie realizowana w oparciu o „Multisensoryczną naukę języka angielskiego” oraz program własny „English for preschoolers” bazujący na wielozmysłowości. Podejście multisensoryczne – wielozmysłowe, uczenie się pozwala angażować więcej niż jeden kanał sensoryczny w celu przetworzenia informacji nabywanych  podczas nauki.
Aktywizacja wszystkich zmysłów znacznie podnosi efektywność nauczania. Informacja uzyskana wielotorowo jest lepiej zapamiętywana. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu liczby kanałów, którymi nowa informacja dociera do kory mózgowej.  Proces dydaktyczny staje się bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, dzięki czemu jego uczestnicy odczuwają pozytywne emocje związane z daną aktywnością, co  z kolei pomaga im lepiej zapamiętać to doświadczenie oraz przyswoić nową wiedzę.

Fundamentem nauczania wielozmysłowego jest rozróżnienie trzech podstawowych kanałów sensorycznych, za pośrednictwem których dzieci odbierają bodźce oraz płynące do  nich informacje:

  • wzrokowego,

  • słuchowego,

  • kinestetycznego.

Ostatnia z wymienionych modalności bywa również rozdzielana na dwa podtypy:

  • czuciowy,

  • ruchowy.

W niniejszym programie będę odnosić się do bardziej szczegółowego podziału, uwzględniającego cztery typy sensoryczne: Wzrokowcy chętnie zdobywają wiedzę, patrząc i obserwując, lubią tworzyć rysunki, plakaty, lepiej rozumieją przekazywane im informacje, jeśli mogą patrzeć na ich graficzne wizualizacje. Słuchowcy najlepiej uczą się, słuchając piosenek, rymowanek, historyjek, bajek, odgłosów. Chętnie uczestniczą w zabawach wymagających wchodzenia w dialog oraz wypowiadania się. Kinestetycy potrzebują ruchu, aby jak najlepiej utrwalić zdobywaną wiedzę, wykazują się emocjonalnością  i żywiołowością.    Czuciowcy (dotykowcy) uczą się najefektywniej, kiedy mogą dotykać przedmiotów w trakcie wykonywania czynności, lepiej koncentrują się na wykonywanym zadaniu
Warto pamiętać, że żaden człowiek nie reprezentuje tylko i wyłącznie jednego stylu modalnego. Zazwyczaj korzystamy z wszystkich stylów uczenia się, a jeden lub więcej z nich stanowią charakterystyczny i fundamentalny dla nas sposób odbierania bodźców. Zajęcia dydaktyczne z dziećmi planowane są w taki sposób aby aktywizowały każdy ze zmysłów.
Taki sposób planowania zajęć jest szczególnie zalecany w pracy z dziećmi, ponieważ umożliwia wdrożenie spiralnego układu treści nauczania przy jednoczesnym zróżnicowaniu sposobu ich utrwalania. W praktyce oznacza to wiele okazji do przeprowadzania powtórek materiału z wykorzystaniem różniejszych zabaw  i aktywności czyli uniknięcie znużenia u dzieci  w wieku przedszkolnym.   W niniejszym programie zaleca się zatem podnoszenie skuteczności nauczania dzięki wprowadzeniu założeń podejścia multisensorycznego, które:

  • angażuje wszystkie dzieci bez względu na liczebność grupy,

  • pomaga zorganizować ciekawe i efektywne zajęcia dla dzieci w tej grupie wiekowej,

  • pomaga dzieciom rozwijać umiejętność samodzielnego uczenia się dzięki weryfikowaniu, które aktywności są dla nich najefektywniejsze.

Przetwarzając nowe informacje wszystkimi zmysłami, dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób dla nich naturalny: przez odkrywanie, badanie  i doświadczanie świata.
W bieżącym roku szkolnym dzieci z grup III-IV będą pracować na “English Playbox 2”, natomiast V i VI gr.  na  „English Playbox  3”.