Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności:


Przedszkole Publiczne nr 61 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole61.szczecin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne nr 61 w Szczecin

70-786 Szczecin, ul. Maciejowicka 26

Tel: 91 4629740

e-mail:

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne (brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu)
  • filmiki nie posiadają napisów dla osób głuchych,  
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na
  • stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia: 

    •       strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

    •       mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej ulicy, prowadzą do niego schody (brak podjazdu). Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Kolejne wyjście znajduje się od strony placu zabaw, wyjście to stanowi także wyjście ewakuacyjne.
  • Budynek jest piętrowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro oraz do piwnicy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • Przy budynku przedszkola znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Olga Szymkowska

e-mail: 

Tel: 91 4629740