REGULAMIN DLA RODZICÓW- ZASADY POZOSTAWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowanie będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy.
 • Rodzic, który wcześniej nie zgłosił potrzeby przyprowadzania dziecka do placówki, a będzie chciał je przyprowadzić powinien z dużym wyprzedzeniem  poinformowania o tym fakcie.
 • Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
 • Rodzic podpisuje zgodę na dokonanie pomiaru temperatury (każdego dnia podczasprzyprowadzania dziecka do placówki).
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie personelowi placówki istotne informacje o jego stanie zdrowia.
 • Do placówki przyprowadza się dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dzieci, które są zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą).
 • Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe- (rodzic podpisuje stosowne zobowiązanie).
 • Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola zaopatrz je w indywidualną osłonę nosa i ust.
 • Rodzicu! Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 • Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, każdy rodzic/opiekun powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
 • Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, rodzice czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.
 • W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola.
 • Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie 37°C lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu. (podpisana zgoda przez rodzica).
 • Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać, przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela.
 • Po wejściu do sali dziecko myje ręce.
 • Przy wejściu do przedszkola i sal  umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji.
 • Rodziców odbierających dziecko z przedszkola obowiązują takie same procedury jak w przypadku przyprowadzania do placówki.
 • Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności.
 • To Państwo jako Rodzice  ponosicie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.

Liczymy na Państwa odpowiedzialne podejście i poważne potraktowanie wyżej wymienionych wytycznych.


Dyrekcja , Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Obsługi