W związku z planowanym na dzień 18 maja 2020 r. wznowieniem działalności przedszkola, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. mając na uwadze bezpiecznie i higieniczne warunki pracy placówka otwarta będzie w godz. 6.30-16.30.   [...] 

→ czytaj więcej ←

  • Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowanie będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy.
  • Rodzic, który wcześniej nie zgłosił potrzeby przyprowadzania dziecka do placówki, a będzie chciał je przyprowadzić powinien z dużym wyprzedzeniem  poinformowania o tym fakcie.
  • Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
  • Rodzic podpisuje zgodę na dokonanie pomiaru temperatury (każdego dnia podczasprzyprowadzania dziecka do placówki).
  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie personelowi placówki istotne informacje o jego stanie zdrowia.
  • Do placówki przyprowadza się dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dzieci, które są zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą).
  • Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe- (rodzic podpisuje stosowne zobowiązanie).
  • Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola zaopatrz je w indywidualną osłonę nosa i ust.
  • Rodzicu! Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA [...] 

→ czytaj więcej ←